Дошкільна освіта

Діяльність ЗДО у 20212022

Інструкція з діловодства

Ліцензування

Планування роботи

Рекомендації до БК

Форма звітності

Інформація про дошкільну освіту Золочівської громади

Заклади дошкільної освіти Золочівської об`єднаної територіальної громади задовольняють потреби громадян в здобутті дошкільної освіти. Освітній процес в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад, інших нормативно-правових документів про дошкільну освіту та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми та парціальними програмами.

            Робота закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році спрямована на створення максимально безпечних умов для вихованців та працівників, заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів. З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей в ігровому осередку організація простору ігрової кімнати здійснюється у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Така організація осередків дає можливість забезпечити  основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення дошкільнят

            При організації освітньої діяльності враховується провідний вид діяльності дітей (ранній вік – предметно – маніпулятивна; дошкільний вік – ігрова), особлива увага звертається на те, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

            Освітній процес спрямований на реалізацію цілісного процесу взаємодії дорослих і дітей, на досягнення соціально-значущих результатів – набуттю життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності. Направлений на особистісно-орієнтовану модель навчання, формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду, розвиток критичного мислення, інтеграції освітніх напрямків та педагогіки партнерства, максимального використання потенційних можливостей та ресурсів педагогів, формування інноваційного стилю, педагогічного мислення  як життєвої потреби та професійної необхідності. Використання в роботі ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності; продумування найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу.

            В усіх дошкільних закладах створені умови для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі для забезпечення якісної організації та здійснення креативного освітнього процесу. В групах панує атмосфера гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців. Головною є турбота про здоров`я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини.

            Методична робота здійснюється на основі диференційованого підходу за результатами діагностики освітніх потреб педагогів, зростання їх професійного та особистісного розвитку, стимулювання інтересів до творчості та ініціативи, підвищення якості дошкільної освіти.   

            Забезпечується педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів у навчальних заняттях.

            Особлива увага звертається на взаємодію з сім`ями, прищепленню дітям дошкільного віку базових цінностей: доброти, дружби, любові, відповідальності, відчуття краси. Модель партнерської взаємодії з сім`єю кожен заклад розробив самостійно, грунтуючись на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності.

       Поряд із традиційними формами роботи з батьками чи законними представниками дитини забезпечуються інноваційні: а саме:

    – буккросинг;

    – «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи»;

    – «Батьківська скринька».

            Результативними формами взаємодії з батьками, що відповідають сучасним запитам є дискусії, ділові ігри, психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, об`єднання колективу батьків та вихователів. В період карантину ефективними також були визнані дистанційні форми спілкування.

            Пріоритетними напрямами організації освітньої діяльності в новому 2020/2021 навчальному році є:

          – формування активного мовлення, граматичної правильності мовлення, розвиток сюжетно-рольової гри, відчуттів та сприймання, засвоєння сенсорних еталонів;

          – забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі в дошкільній та початковій ланках освіти;

          – формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізацію проектної діяльності;

          – удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій (математична компетенція – 2020/2021 рік оголошено Роком математики);

          – програма (план) переходу дітей до ЗДО, особливості його переходу.

            Забезпечується право на отримання дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Враховуються освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини відповідно до принципів інклюзивної освіти. 

            Робота педагогів закладів дошкільної освіти Золочівщини спрямована на реалізацію Концепції Нової української школи, забезпечення компетентнісного підходу в організації роботи з дітьми для успішної їх самореалізації в соціумі, створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку, забезпечення педагогіки партнерства (педагог – дитина – батьки), зорієнтованість вихователя на очікуваний результат.

         Забезпечується участь педагогів у методичних об`єднаннях, постійно діючих гуртках, семінарах щодо реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вивчення змісту чинних освітніх та парціальних програм, особливостей організації життєдіяльності дітей за рекомендованими програмами. Керівниками закладів освіти здійснюється робота щодо організації сучасного освітнього середовища в закладах, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини, в кожному закладі створений позитивний, динамічний простір, який оптимізує розвивальний потенціал дітей.

        Мережа закладів  дошкільної освіти відповідає потребам населення, черга для влаштування дітей до садочків відсутня.   Станом на 01.09.2020 в районі функціонує 9 закладів дошкільної освіти та 6 дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, в яких виховується 605 дітей від 1 до 6(7) років.   

          На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  в частині обов`язкового здобуття дошкільної освіти дітей 5-річного віку різними формами їх підготовки до навчання в школі охоплено 100% п`ятирічок.        

        Згідно Плану заходів щодо реалізації освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору», затвердженого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.06.2017, для організації відповідної роботи по проведенню ІІІ етапу регіональних моніторингових досліджень якості дошкільної освіти та стану розвитку освіти в регіоні (збір даних про діяльність закладів дошкільної освіти) у Феськівському закладі дошкільної освіти та  дошкільному підрозділі КЗ «Довжанський ліцей» ім. Героя Радянського Союзу П.Г.Стрижака проведено моніторингові дослідження якості освіти.

       Золочівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 є опорним з питань  формування духовної культури загальнолюдських цінностей дошкільнят на основі казкотерапії.

       Золочівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2  працює над  питанням організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. На базі цього закладу проводяться семінарські з розвитку творчих здібностей дошкільнят засобами художньої праці, керівник Балюк С. Р.

         Золочівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 – опорний по роботі з дітьми з охорони праці. В закладі працюють гуртки «Казкова мозаїка» (театралізована діяльність), керівник Лисенко Н.Д. та «LEGO – конструювання», керівник Набока І.О.

         В закладах дошкільної освіти Золочівської селищної ради працює 60 педагогічних працівників: з них 9 завідувачів, 42 вихователя, 9 музичних керівників. Вищу педагогічну освіту мають 90% завідувачів, 85% -вихователів. Продовжують навчання  за фахом 4 вихователя.

                100% керівників та 92% вихователів володіють ПК.